Simon Sinek creëerde een simpel model: De gouden cirkel. Met deze gouden cirkel geeft hij een verklaring voor de “Waarom”. Waarom sommige mensen zo inspireren en waarom sommige organisaties zo succesvol en invloedrijk zijn. Waarom zij zoveel ambassadeurs, ‘believers’, mond-tot-mond reclame hebben. De gouden cirkel kent 3 ringen. 99% van de mensen past deze gouden cirkel, ondanks zijn eenvoud, toch verkeerd toe. Volgens Sinek van buiten naar binnen in plaats van binnen naar buiten. Alle organisaties weten “What they do”. Sommige weten “How they do it”. Slechts enkele personen en organisaties weten “Why they do what they do“. En bij “Why” bedoelt hij niet de winst qua geld. Dat is een resultaat. Met “Why” bedoelt hij wat is je doel, wat wil je bereiken voor je doelgroep, wat is je overtuiging, waar geloof je in. 
De gouden cirkelDe gouden cirkel

Why

Onze slogan luidt ‘Samenwerken bevalt beter”. Maar waarom zouden we willen samenwerken? Om ‘de verloskundigen te empoweren’! De kern van empowerment is het versterken van de capaciteiten om meer zeggenschap te verkrijgen over de eigen situatie en daar verantwoordelijkheid voor te nemen. In empowerment zijn zes componenten te onderscheiden:
 • Competentie: Vertrouwen in eigen vaardigheden om een bepaald doel te bereiken;
 • Zelfbeschikking: Vaardigheid om zelfstandig keuzes te maken en het gevoel van zelfregie;
 • Impact: Het gevoel dat gemaakte keuzes invloed hebben op je leven en op je rol in de maatschappij;
 • Betekenis: Het werk ervaren als iets zinvols, dat aansluit bij je eigen opvattingen en waarden;
 • Positieve identiteit: Een positief zelfbeeld;
 • Groepsoriëntatie: Het besef dat er altijd sprake is van onderlinge afhankelijkheid waarbij samenwerking met anderen nodig is.

How

Synergie (Grieks: synergia, samenwerking) is een begrip dat een proces beschrijft waarbij het samengaan van delen meer oplevert dan de som der delen. Oftewel: ‘het geheel is meer dan de som van de delen’. Als je met elkaar samenwerkt, kun je veel meer bereiken dan in je eentje. En dat komt niet alleen om dat twee mensen meer werk kunnen verzetten, maar dat komt ook omdat er ook andere effecten zijn.
Ieder mens en elk team kan zichzelf enorm verbeteren door zich bewust te zijn van de kwaliteiten die in ieder individu aanwezig zijn. Al die kwaliteiten bij elkaar hebben een geweldig potentieel. Maar je moet ze wel zien en kunnen benutten. Dan pas wordt het geheel meer dan de som van de delen. Voorbeeld: In de figuur hier onder zie je een witte driehoek ondanks dat deze driehoek er niet is. 
Driehoek
De interventies in de samenwerking zijn werkwoorden. Werkwoorden die ons verbinden en versterken, kortom ons empoweren. De omschreven activiteit bij elke interventie brengt een oplossing of kans binnen handbereik.
 1. Win-winnen: Door op zoek te gaan naar gelijk opgaande belangen komen tot een win-winsituatie.
 2. Communiceren: Tussen samenwerkingspartners, met de moederorganisatie en/of met de buitenwacht, de interactie opstarten die gericht is op eenzijdige of wederzijdse informatieverstrekking.
 3. Op een gedeelde derde plaats:
 • Mandateren: Ervoor zorgen dat de deelnemers aan het samenwerkingsverband het vertrouwen en de steun van hun achterban genieten en dus kunnen en mogen beslissen.
 • Committeren: Ervoor zorgen dat partners in het samenwerkingsverband niet alleen papieren beloftes doen, maar ook worden gedwongen om ‘boter bij de vis’ te doen en hun bijdragen herkenbaar en aantoonbaar te maken.
 • Doen: In de samenwerking in actie komen, dingen samen doen, geen woorden maar daden. Samenwerken is immers een werkwoord!
 • Leiden: Bij samenwerking gaat het om gegund leiderschap. Er samen voor zorgen dat leiderschap wordt benoemd, gegund en zijn rol kan vervullen.
 • Dineren: De partners bijeenbrengen in een informele en intieme setting om de verbinding op sociaal en emotioneel niveau te versterken.

What

En wat gaan we dan doen om door middel van de samenwerking de verloskundigen te empoweren?
 • Belangenbehartiging (regionaal en landelijk)
 • Kennisdelen
 • Faciliteren
 • Innoveren

Belangenbehartiging

Belangenbehartiging in de zorg wordt gedefinieerd als zijnde activiteiten gericht op gedragsverandering en/of beleidsverandering van zorgverleners, zorgverzekeraars, wetenschappelijke onderzoeksinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden. De gehanteerde methoden zijn bijvoorbeeld kwaliteitsbeoordeling, richtlijnontwikkeling, participatie, media en samenwerking met zorgaanbieders/-verzekeraars.

Kennisdelen

In de basis kan elke vorm van communicatie eigenlijk kennisdeling zijn. Maar je kunt kennisdeling ook bewust als een instrument inzetten om de productiviteit en de kwaliteit te verbeteren. Want kennis is macht en kennisdeling is kracht. Tegenwoordig zijn er ontelbare manieren en vaak speelt technologie daarbij een rol. In elke interactie wordt eigenlijk kennis gedeeld: in trainingen, door het lezen van informatie, in werkoverleggen, tijdens gesprekken en wanneer je samen iets doet, bedenkt of maakt. Vaak is kennisdeling ongeorganiseerd. Soms georganiseerd in trainingen, intervisie of leerbijeenkomsten.

Faciliteren

Faciliteren betekent zowel het vergemakkelijken als het voorzien van faciliteiten. Bijvoorbeeld het ter beschikking stellen van middelen of hulpmiddelen, die noodzakelijk zijn bij de uitvoer van taken en werkzaamheden of die het werk plezieriger, comfortabeler en gemakkelijker maken. Faciliterend betekent expliciet niet voorkauwen, werk uit handen nemen of verantwoordelijkheden overnemen, maar juist het begeleiden, coachen en op een hoger plan te brengen.

Innoveren

Letterlijk betekent innovatie ‘vernieuwing’. Innovatie is de ontwikkeling en succesvolle invoering van nieuwe of verbeterde producten, diensten en processen. Innovatie vormt de manier om het rendement en de marktpositie te verbeteren en in sommige gevallen: de enige manier om te overleven. Daarnaast is innovatie nodig om de kwaliteit en betaalbaarheid van zorg te garanderen.

Zoeken